Leadership

Dean

Prof. ZHANG Weiguo

Executive Dean

Prof. HU Yiwu

Associate Dean

Prof. ZHOU Yongwu

Associate Dean

Prof. LI Zhihong

Associate Dean

Prof. XU Zhi

Associate Dean

Prof. HUANG Manli

Deputy Secretary of the CPC SBA-SCUT Committee

Ms. JIANG Lianxia

Assistant to the Dean

Mr. LI Rongkun

Assistant to the Dean

Prof. ZHOU Wenhui