The admission list of the major diversion of Grade 2018 of School of Environment and Energy
Time:2019-07-10        Views:12

After the School's motivation, student application, working group discussion, panel discussion among the working group, supervision group and student representatives', the results of the diversion admission of environmental science and engineering of Class 2018 are attached, and are hereby publicized.

The public notification period is from June 10, 2019 to June 12, 2019. If you have any opinions and disagreement during the period, please send an e-mail with your name to lhong@scut.edu.cn or contact Mrs. Liu at 39380569.

School of Environment and Energy

June 10, 2019


Attachment: Admission results of 2018 major categories

Water supply and drainage science and engineering (41 students)

Qian Shuangxuan, Zheng Weibi, Zhang Wei, Gu Jiahua, Tong Yuxian, Wei Chuyun, Wei Jingyu, Zhang Weijie, MengSqin, Yuan Le, Zhao Xin, Bi Qi, Huang Bin, Hu Yulu, Feng Xiaoyu, Luo Xiaoyu, Xie Yuyu, Huang Chunlin, Dong Huichang, Huang Xiuyi, Yu Baofeng, Chen Yilong, Dai Yuejun, Yang Runjun, Chen Wei, Li Zihao, Xiong Tao, Huang Wei, Huang Yixuan, Li Qitian, Jin Tenghui, Deng Eveningqing, Liu Minshan, Xu Shanhui, Shen Jianing, Huang Wei, Pang Mengyang, Yang Zhonghu, Wu Zina, Ye Haoyun, Gao Lianghang

Environmental Science (19 students)

Fang Wei, Wu Wei, Xiong Han, Zhao Guangyi, Wei Ziru, Yang Wei, Zhang Pei, Yi Xinyuan, District Zhuo wei, Gesan Gongsan, Border Ma Jiangtao, Xiong Xiangyang, Awanga Tso, Lin Zhaoxi, Meng Yichen, Wang Weixi, Wang Jingyu, Yang Qinyu, Wan Yuchang

Environmental engineering (50 students)

Zhang Huaying, Chen Zizhao, Sun Weiwei, Xiong Wei, Wang Wei, Zeng Weimeng, Tan Qingxuan, Niu Lishan, Huang Yushan, Luo Yinghong, Li Wei, Fang Lu, Shen Xinling, Zhang Shumin, Wang Kaiying, Mao Jinman, Mao Changyu, Li Xiaolei, Li Xinyu, Zheng Zeyu, Zhang Wei, Huang Jiejun He Xiaoyang, Li Le, Liu Jian, Cai Ligen, Liu Xia, Huang Yanran, Wang Xinyu, Wu Weihang, Hong Sijun, Wang Weicheng, Dong Weiyi, Ye Zekai, Zhang Wei, Zhang Jieyu, Cold Yaping, Yuan Yinghui, Zhang Yuchen, Chen Yuhui, Lai Zehua, Chen Meijun, Ye Wenxuan, Wang Haiyan, Shen Chang, Xuan Dalong, Chen Huilin, Tan Shixi, Cai Dongwen and Chen Yijun