Chen Research Group
Uncovering the Effect of Lattice Strain and Oxygen Deficiency on Electro-catalytic Activity of Perovskite Cobaltite Thin Films
发布时间: 2019-01-31 浏览次数: 201

39. Xi Liu, Lei Zhang, Yun Zheng, Zheng Guo, Yunmin Zhu, Huijun Chen, Fei Li, Peipei Liu, Bo Yu, Xinwei Wang, Jiang Liu, Yan Chen*, Meilin Liu*, Uncovering the Effect of Lattice Strain and Oxygen Deficiency on Electro-catalytic Activity of Perovskite Cobaltite Thin Films, Advanced Science, (2019) DOI: 10.1002/advs.201801898