Chen Research Group
homepage  Publications  2017-present
2017-present
 

* Corresponding Author

57. Yunmin Zhu, Zuyun He, YongMan Choi*, Huijun Chen, Xiaobao Li, Bote Zhao, Yi Yu, Hui Zhang, Kelsey A. Stoerzinger, Zhenxing Feng, Yan Chen*and Meilin Liu*, Tuning proton-coupled electron transfer by crystal orientation for efficient water oxidization on double perovskite oxides, Nature Communications, 11 (2020) 4299. DOI:  10.1038/s41467-020-17657-9

56. Chenhuan Zhao, Yifeng Li, Wenqiang Zhang, Yun Zheng, Xiaoming Lou, Bo Yu*, Jing Chen*,  Yan Chen*, Meilin Liu* and Jianchen WangHeterointerface engineering for enhancing electrochemical performance of solid oxide cells,Energy & Environmental Science13 (2020) 53DOI: 10.1039/C9EE02230A(Highlighted on Back Cover, DOI: 10.1039/D0EE90005B) 

55. Hainan Kuang, Zuyun He, Mu Li, Renfeng Huang, Yongqing Zhang*, Xiaomin Xu, Lu Wang, Yan Chen *, Shuaifei Zhao, Enhancing co-catalysis of MoS2 for Persulfate Activation in Fe3+-based Advanced Oxidation Processes via Defect Engineering, Chemical Engineering Journal, (2020) DOI:10.1016/j.cej.2020.127987

54. Xiang Sun, Huijun Chen, Yimei Yin*, Matthew Thomas Curnan, Jeong Woo Han, Yan Chen*, Zifeng MaProgress of Exsolved Metal Nanoparticles on Oxides as High Performance (Electro)catalysts for the Conversion of Small MoleculesSmall(2020) Accepted

53. Yunmin Zhu, Xiao Zhong, Shiguang Jin, Haijun Chen, Zuyun He, Qiuyu Liu and Yan Chen*, Oxygen Defect Engineering in Double Perovskite oxides for Effective Water Oxidation, Journal of Materials Chemistry A, 8 (2020) 10957, DOI: 10.1039/D0TA04362A

52. Haijun Chen, Zhibin Zhang*, Xiao Zhong, Zhenjiang Zhuo, Shenglong Tian, Shiyu Fu,Yan Chen*,Yunhai Liu, Constructing MoS2/Lignin-derived Carbon Nanocomposites for Highly Efficient Removal of Cr(VI) from Aqueous EnvironmentJournal of Hazardous Materials(2020), DOI:10.1016/j.jhazmat.2020.124847

51. (Invited review) Yongjian Ye, Xiang Sun, Mengzhen Zhou, Yan Chen*, A Mini Review on the Application of Proton-conducting Solid Oxide Cells for CO2 Conversion, Energy & Fuels, (2020) DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c02899

50. Zuyun He, Qiuyu Liu, Yunmin Zhu, Tuo Tan, Liuxuan Cao*, Shijun Zhao, Yan Chen*, Defect mediated adsoption of metal ions for constructing Ni Hydroxide/MoS2 heterostructure as high-performance water splitting electrocatalysts, ACS Applied Energy Materials, 7 (2020) 7039-7047 DOI: 10.1021/acsaem.0c01091

49. Qiuyu Liu, Yunmin Zhu, Zuyun He, Shiguang Jin, Yan Chen*, A facile top-down approach for constructing perovskite oxide nanostructure with abundant oxygen defects as highly efficent water oxidation electrocatalyst, , International Journal of Hydrogen Energy45 ( 2020 ) 22808-22816  DOI:10.1016/j.ijhydene.2020.06.137

48Zuyun He, Zheng Guo, Xiao Zhong, Xiaofei Chen, Jianming Xue, Xinwei Wang* and Yan Chen*, Spectroscopic investigation of defects mediated oxidation of single-layer MoS2, Science China Technology Sciences, 3 (2020) http://engine.scichina.com/doi/10.1007/s11431-020-1593-4

47.Kai Pei, Yucun Zhou, Kang Xu, Zuyun He, Yan Chen, Weilin Zhang, Seonyoung Yoo, Bote Zhao, Wei Yuan, Meilin Liu,* Yu Chen*, Enhanced Cr-tolerance of an SOFC Cathode by an Efficient Electro-Catalyst Coating, Nano Energy, 72 (2020) 104704, DOI:10.1016/j.nanoen.2020.104704

46.Xing Wu, Yan Yu, Yan Chen, Linsen Li, Zi-Feng Ma and Yimei Yin*, Construction of multifunctional nano-architecture in one-step on a composite fuel catalyst through in situ exsolution of La0.5Sr0.5Fe0.8Ni0.1Nb0.1O3-δ, ACS Applied Materials & Interfaces 12 (2020) 34890–34900, DOI:10.1021/acsami.0c08016

45. Yunmin Zhu, Lei Zhang, Bote Zhao*, Huijun Chen, Xi Liu, Ran Zhao, Xinwei Wang,Jiang Liu,Yan Chen* and Meilin Liu*, Improving the Activity for Oxygen Evolution Reaction by Tailoring Oxygen Defects in Double Perovskite Oxides, Advanced Functional Materials, 29 (2019) 1901783, DOI: 10.1002/adfm.201901783 (Highlighted on Inside Back Cover, DOI: 10.1002/adfm.201970236)

44. (Invited review) Yunmin Zhu,  Xi Liu,  Shiguang Jin,  Huijun Chen,  Wonyoung Lee,  Meilin Liu  and  Yan Chen*, Anionic defect engineering of transition metal oxides for oxygen reduction and evolution reactions, Journal of Materials Chemistry A, 7 (2019) 5875-5897,DOI: 10.1039/C8TA12477A (Highly cited paper in Web of Science)

43. Xi Liu, Lei Zhang, Yun Zheng, Zheng Guo, Yunmin Zhu, Huijun Chen, Fei Li, Peipei Liu, Bo Yu, Xinwei Wang, Jiang Liu, Yan Chen*, Meilin Liu*, Uncovering the Effect of Lattice Strain and Oxygen Deficiency on Electro-catalytic Activity of Perovskite Cobaltite Thin Films, Advanced Science, 6 (2019) 1801898 DOI: 10.1002/advs.201801898

42. Shiguang Jin, Yunmin Zhu, Zuyun He, Huijun Chen, Xi Liu, Fei Li,a Jiang Liu, Meilin Liu, Yan Chen,* Revealing the Effects of Oxygen Defects on the Electro-catalytic Activity of Nickel Oxide, International Journal of Hydrogen Energy, 45 (2020) 424 DOI:10.1016/j.ijhydene.2019.10.130

41. Zuyun He, Zheng Guo, Qingbo Wa, Xiao Zhong, Xinwei Wang and Yan Chen*, NiSx@MoS2 Heterostructure Prepared by Atomic Layer Deposition as high Performance Hydrogen Evolution Reaction Electrocatalysts in Alkaline Media, Journal of Materials Research (2019)  DOI:10.1557/jmr.2019.325

40. Xun Guo, Yanjun Fu, Xitong Zhang, Xinwei Wang, Yan Chen, Jianming Xue*, A semi-classical model for the charge exchange and energy loss of slow highly charged ions in ultrathin materials, Matter and Radiaton at Extremes, 4 (2019) 054401 DOI: 10.1063/1.5110931

39. Qingbo Wa, Wei Xiong, Ran Zhao, Zuyun He, Yan Chen, Xinwei Wang*, Nanoscale Ni(OH)x Films on Carbon Cloth Prepared by Atomic Layer Deposition and Electrochemical Activation for Glucose Sensing, ACS Applied Nano Materials, 2 (2019) 4427. DOI: 10.1021/acsanm.9b00824

38. Zuyun He, Ran Zhao, Xiaofei Chen, Huijun Chen, Yunmin Zhu, Huimin Su, Shengxi Huang, Jianming Xue, Junfeng Dai, Shuang Cheng, Meilin Liu, Xinwei Wang,* and Yan Chen*,Defect Engineering in Single-Layer MoS2 Using Heavy Ion Irradiation, ACS Applied Materials & Interfaces, 10 (2018) 42524-42533 DOI:10.1021/acsami.8b17145

37.   Huijun Chen, Zheng Guo, Lei A Zhang, Yifeng Li, Fei Li, Yapeng Zhang, Yu Chen, Xinwei Wang, Bo Yu, Jian-min Shi, Jiang Liu, Chenghao Yang, Shuang Cheng, Yan Chen,* and Meilin Liu*, Improving the Electro-catalytic Activity and Durability of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ Cathode by Surface Modification, ACS Applied Materials & Interfaces, 10 (2018), 39785-39793  DOI: 10.1021/acsami.8b14693

36.Fei Li, Yifeng Li, Huijun Chen, Hao Li, Yun Zheng, Yapeng Zhang, Bo Yu, Xinwei Wang, Jiang Liu, Chenghao Yang, Yan Chen,* and Meilin Liu, Impact of Strain-Induced Changes in Defect Chemistry on Catalytic Activity of Nd2NiO4+δ Electrodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 10 (2018) 36926−36932, DOI: 10.1021/acsami.8b11877 

35. Xiangjun Lin, Yameng Wang, Ting Liu, Heng Chen, Zhongjie Jiang,Yan Chen, Jiang Liu, Jianlin Huang,* and Meilin Liu, Hierarchically Porous Co and N-Codoped Carbon Hollow Structure Derived from PS@ZIF-67 as an Electrocatalyst for Oxygen Reduction, ChemistrySelect 3 (2018) 4831– 4837, DOI: 10.1002/slct.201800979

34.Yameng Wang, Ting Liu, Xiangjun Lin, Heng Chen, Shuai Chen, Zhongjie Jiang, Yan Chen, Jiang Liu, Jianlin Huang,* Meilin Liu,* Self-Templated Synthesis of Hierarchically Porous N-Doped Carbon Derived from Biomass for Supercapacitors,ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6 (2018) 1113932, DOI:10.1021/acssuschemeng.8b02255

33.Kedi Yin, Shengxi Huang, Xiaofei Chen, Xinwei Wang, Jing Kong*, Yan Chen*, Jianming Xue*,Generating Sub-nanometer Pores in Single-layer MoS2 by Heavy Ion Bombardment for Gas Separation: A theoretical Perspective, ACS Applied Materials & Interfaces, 10 (2018) 28909-28917, DOI: 10.1021/acsami.8b10569

32.Yu Chen, Seonyoung Yoo, YongMan Choi, Jun Hyuk Kim, Yong Ding, Kai Pei, Ryan Murphy, Yanxiang Zhang, Bote Zhao, Weilin Zhang, Huijun Chen, Yan Chen, Wei Yuan, Chenghao Yang and Meilin Liu*, A highly active, CO2-tolerant electrode for the oxygen reduction reaction, Energy & Environmental Science 11 (2018) 2458-2466, DOI: 10.1039/c8ee01140k

31.Yan Chen, Dillon D. Fong, F. William Herbert, Julien Rault, Jean-Pascal Rueff, Nikolai Tsvetkov, and Bilge Yildiz,* Modified Oxygen Defect Chemistry at Transition Metal Oxide Hetero-structures Probed by Hard X-Ray Photoelectron Spectroscopy and X-ray Diffraction, Chemistry of Materials, 30 (2018) 3359-3371,DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b00808

30.Yu Chen, YongMan Choi, Seonyoung Yoo, Yong Ding, Ruiqiang Yan, Kai Pei, Chong Qu, Lei Zhang, Ikwhang Chang, Bote Zhao, Yanxiang Zhang, Huijun Chen, Yan Chen, Chenghao Yang, Ben deGlee, Ryan Murphy, Jiang Liu, and Meilin Liu,*A Highly Efficient Multi-phase Catalyst Dramatically Enhances the Rate of Oxygen Reduction,Joule, 2 (2018) 938,DOI:10.1016/j.joule.2018.02.008

29.Yan Chen,* Shengxi Huang, Xiang Ji, Kiran Adepalli, Kedi Yin,Xi Ling, Xinwei Wang, Jianmin Xue, Mildred Dresselhaus, Jing Kong* and Bilge Yildiz*, Tuning Electronic Structure of Single Layer MoS2 through Defect and Interface Engineering, ACS Nano, 12 (2018) 2569, DOI: 10.1021/acsnano.7b08418

28.Yu Chen, Seonyoung Yoo, Kai Pei, Dongchang Chen, Lei Zhang, Ben deGlee, Ryan Murphy1, Bote Zhao,Yanxiang Zhang, Yan Chen, and Meilin Liu*, An in-situ Formed, Dual-Phase Cathode with a Highly Active Catalyst Coating for Protonic Ceramic Fuel Cells, Advanced Function Materials, 28 (2018) 1704907, DOI:10.1002/adfm.201704907

27.Edvinas Navickas , Yan Chen, Qiyang Lu, Wolfgang Wallisch, Tobias M. Huber, Johannes Bernardi, Michael Stöger-Pollach, Gernot Friedbacher, Herbert Hutter, Bilge Yildiz*, and Jürgen Fleig*, Dislocations Accelerate Oxygen Ion Diffusion in La0.8Sr0.2MnO3 Epitaxial Thin Films, ACS Nano, 11 (2017) 11475–11487, DOI: 10.1021/acsnano.7b06228

26.Yifeng Li, Wenqiang Zhang, Yun Zheng, Jing Chen, Bo Yu,* Yan Chen * and Meilin Liu*, Controlling cation segregation in perovskite based electrodes for high electro-catalytic activity and durability, Chemical Society Review, 46 (2017) 6345, DOI:10.1039/C7CS00120G

25.Yu Chen, Yan Chen, Dong Ding, Yong Ding, YongMan Choi, Lei Zhang, Seonyoung Yoo,Dongchang Chen, Ben deGlee, Han Xu, Qiyang Lu, Bote Zhao, Gulin Vardar, Jiayue Wang,Hendrik Bluhm, Ethan J. Crumlin, Chenghao Yang, Jiang Liu, Bilge Yildiz* and Meilin Liu*, A robust and active hybrid catalyst for facile oxygen reduction in solid oxide fuel cells, Energy & Environmental Science, 10 (2017) 10, 964-971 (equal contribution), DOI:10.1039/C6EE03656B