序号论文题目作者发表刊物卷号、期号及页码影响因子发表年度
1Novel Dynamic Flux Chamber for Measuring Air-Surface Exchange of Hg0 from Soils Lin, Che-Jen; Zhu, Wei; Li, Xianchang; Feng, Xinbin; Sommar, Jonas; Shang, LihaiENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY  46(16):8910-8920   5.232012
2Coking wastewater treatment plant as a source of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to the atmosphere and health-risk assessment for workersWanhui Zhang; Chaohai Wei; Chunhua Feng; Bo Yan; Ning Li; Pingan Peng; Jiamo FuScience of the Total Environment432:396–4033.292012
3High resolution of black carbon and organic carbon emissions in the Pearl River Delta region, China Junyu Zheng; Min He; Xingling Shen; Shasha Yin; Zibing Yuan  Science of The Total Environment438:189-2003.292012
4The behaviors and fate of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in a coking wastewater treatment plantWanhui Zhang; Chaohai Wei; Xinsheng Chai; Jingying He; Ying Cai; Man Ren; Bo Yan; Pingan Peng; Jiamo Fu CHEMOSPHERE   88(2): 174-182   3.212012
5Emissions of Polybrominated Diphenyl Ethers during the Thermal Treatment for Electric Arc Furnace Fly AshLin, Yi-Ming; Zhou, Shao-Qi; Shih, Shun-I; Lin, Sheng-Lun; Wang, Lin-Chi; Chang-Chien; Guo-PingAEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH  12(2):237-250   2.832012
6Improving the prediction of ammonium nitrogen removal through struvite precipitationWu, Yanyu; Zhou, ShaoqiENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH  19(2):347-360   2.652012
7Pyrene degradation by Pseudomonas sp and Burkholderia sp enriched from coking wastewater sludgeDeng, Liujie; Ren, Yuan; Wei, ChaohaiJOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING  47(13):1984-1991   1.192012
8MERCURY EMISSIONS FROM COAL FLY ASH AND THE INFLUENCE OF UNBURNED CARBON DURING THERMAL TREATMENT Ba, Bei; Shi, Lin; Mou, XiaofangFRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN  21(7A):1885-1893   0.662012
9Investigation of polycyclic aromatic hydrocarbon level in blood and semen quality for residents in Pearl River Delta Region in China Song, Xiao Fei; Zeng, Feng; Chen, Zhi Yuan; Zang, Zhi Jun; Zhang, Ya Nan; Peng, Yen Ping; Yang, ChenENVIRONMENT INTERNATIONAL60:97-1055.662013
10pH-Dependent Transformation of Ag Nanoparticles in Anaerobic ProcessesLiu, Ze-hua; Zhou, Yan; Maszenan, Abdul Majid; Ng, Wun Jern; Liu, YuENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY47(22):12630-126315.482013
11Defluorination of Aqueous Perfluorooctanesulfonate by Activated Persulfate OxidationYang, Shewei; Cheng, Jianhua; Sun, Jian; Hu, Yongyou; Liang, XiaoyanPLOS ONE8(10)3.532013
12Effect of copper(II) on biodegradation of benzo[a]pyrene by Stenotrophomonas maltophiliaChen, Shuona; Yin, Hua; Ye, Jinshao; Peng, Hui; Zhang, Na; He, BaoyanCHEMOSPHERE 90(6):1811-18203.52013
13Effects of monorhamnolipid and dirhamnolipid on sorption and desorption of triclosan in sediment-water system Zhang, Xiaoyu; Guo, Qian; Hu, Yongyou; Lin, HuiCHEMOSPHERE 90(2):581-5873.52013
14Phosphine in paddy fields and the effects of environmental factorsNiu, Xiaojun; Wei, Aishu; Li, Yadong; Mi, Lina; Yang, Zhiquan; Song, XiaofeiCHEMOSPHERE93(9):1942-19473.52013
15Sorption of tylosin on clay minerals Zhang, Qian; Yang, Chen; Huang, Weilin; Dang, Zhi; Shu, XiaohuaCHEMOSPHERE93(6)2180-21863.52013
16Physiological and biochemical responses of rice seeds to phosphine exposure during germination Niu, Xiaojun; Mi, Lina; Li, Yadong; Wei, Aishu; Yang, Zhiquan; Wu, Jiandong; Zhang, Di; Song, XiaofeiCHEMOSPHERE 93(10):2239-22443.52013
17Aerobic biotransformation of decabromodiphenyl ether (PBDE-209) by Pseudomonas aeruginosaShi, Guangyu; Yin, Hua; Ye, Jinshao; Peng, Hui; Li, Jun; Luo, ChunlingCHEMOSPHERE 93(8):1487-14933.52013
18Spatial distribution of perfluoroalkyl acids in the Pearl River of Southern China Zhang, Yingyi; Zhao, Zhen; Zhao, Zhen; Chen, Hongwei; Zou, Shichun; Xie, Zhiyong; Ebinghaus, RalfCHEMOSPHERE93(8):1519-15253.52013
19Field Approaches to Measure Hg Exchange Between Natural Surfaces and the Atmosphere A Review Sommar, Jonas; Zhu, Wei; Lin, Che-Jen; Feng, XinbinCRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 43(15):1657-17393.242013
20Industrial sector-based volatile organic compound (VOC) source profiles measured in manufacturing facilities in the Pearl River Delta, China Zheng, Junyu; Yu, Yufan; Mo, Ziwei; Zhang, Zhou; Wang, Xinming; Yin, Shasha; Peng, Kang; Yang, Yang; Feng, Xiaoqiong; Cai, HuihuaSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 456:127-1363.162013
21Identification and removal of polycyclic aromatic hydrocarbons in wastewater treatment processes from coke production plants Zhang, Wanhui; Wei, Chaohai; Yan, Bo; Feng, Chunhua; Zhao, Guobao; Lin, Chong; Yuan, Mengyang; Wu, Chaofei; Ren, Yuan; Hu, YunENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH20(9):6418-64322.762013
22Isolation of an Aerobic Denitrifying Bacterial Strain from a Biofilter for Removal of Nitrogen Oxide Wu, Zhidao; Huang, Shaobin; Yang, Yunlong; Xu, Fuqian; Zhang, Yongqing; Jiang, RanAEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH 13(3):1126-11322.662013
23Experimental and Molecular Simulation Study for the Preparation of Ordered Mesoporous Carbons Wang, Keliang; Zhao, Jianguo; Fu, Mingli; Zhou, Guangying; Huang, Bichun; Ye, DaiqiAEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH13(3):1034-10442.662013
24Atmospheric Arsenic Deposition in Chiayi County in Southern TaiwanLin, Long-Full; Wu, Shu Hsien; Lin, Sheng-Lun; Mwangi, John Kennedy; Lin, Yi-Ming; Lin, Chia-Wei; Wang, Lin-Chi; Chang-Chien, Guo-PingAEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH13(3): 932-9422.662013
25The Pearl River Delta Regional Air Quality Monitoring Network - Regional Collaborative Efforts on Joint Air Quality Management Zhong, Liuju; Louie, Peter K. K; Zheng, Junyu; Wai, K. M; Ho, Josephine W. K.; Yuan, Zibing; Lau, Alexis K. H.; Yue, Dingli; Zhou, YanAEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH13(5):1582-U2322.662013
26Analysis of Spatial and Temporal Variability of PM10 Concentrations Using MODIS Aerosol Optical Thickness in the Pearl River Delta Region, China Zheng, Junyu; Che, Wenwei; Zheng, Zhuoyun; Chen, Liangfu; Zhong, LiujuAEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH13(3):862-8762.662013
27Field Applications for NOx Removal from Flue Gas in a Biotrickling Filter by Chelatococcus daeguensis TAD1 Yang, Yunlong; Yang, Yunlong; Yang, Yunlong; Xu, FuqianAEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH 13(6):1824-18312.662013
28Partial nitritation of landfill leachate with varying influent composition under intermittent aeration conditionsLi, Huosheng; Zhou, Shaoqi; Huang, Guotao; Xu, BinPROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 91(4):285-2941.832013
29Emission Fluxes of Volatile Organic Compounds from Three Heavily Polluted Rivers in Guangzhou, South China Chen, Yanzhi; Pan, Weibin; Wu, FenghuanWATER AIR AND SOIL POLLUTION1900/01/091.682013
30Competitive Adsorption Between Phenol, Aniline and n-Heptane in Tailrace Coking WastewaterRen, Yuan; Li, Ting; Wei, ChaohaiWATER AIR AND SOIL POLLUTION 224(1):1365-13751.682013
31Biosorption properties of Cd(II), Pb(II), and Cu(II) of extracellular polymeric substances (EPS) extracted from Aspergillus fumigatus and determined by polarographic methodYin, Yurong; Hu, Yongyou; Xiong, FenENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT185(8):6713-67181.682013
32Synthesis of tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium chloride by high-concentration phosphine in industrial off-gasHuang, Xiaofeng; Wei, Yanfu; Zhou, Tao; Qin, Yangsong; Gao, Kunyang; Ding, XinyueWATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 68(2):342-3471.212013
33The occurrence and fate of phenolic compounds in a coking wastewater treatment plantZhang, Wanhui; Wei, Chaohai; Feng, Chunhua; Ren, Yuan; Hu, Yun; Yan, Bo; Wu, ChaofeiWATER SCIENCE AND TECHNOLOGY68(2):433-4401.212013
34Removal of aniline and phenol from water using raw and aluminum hydroxide-modified diatomite Wu, C. D.; Zhang, J. Y.; Wang, L.; He, M. H.WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY67(7):1620-1626 1.212013
35Heterogeneous Fenton-like degradation of an azo dye reactive brilliant orange by the combination of activated carbon-FeOOH catalyst and H2O2 Wu, Jinhua; Lin, Guanghui; Li, Ping; Yin, Weizhao; Wang, Xiangde; Yang, BoWATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 67(3):572-5781.212013
36Single-solute and bisolute sorption of phenol and trichloroethylene from aqueous solution onto modified montmorillonite and application of sorption models Wu, C. D.; Wang, L.; Hu, C. X.; He, M. H.WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 67(1):152-1581.212013
37Removal of chromium (VI) from electroplating wastewater using an anion exchanger derived from rice strawCao, Wei; Dang, Zhi; Yi, Xiao-Yun; Yang, Chen; Lu, Gui-Ning; Liu, Yun-Feng; Huang, Se-Yan; Zheng, Liu-ChunENVIRONMENTAL TECHNOLOGY34(1):7-141.22013
38Principal component analysis to assess the composition and fate of impurities in a large river-embedded reservoir: Qingcaosha Reservoir Ou, Hua-Se; Wei, Chao-Hai; Deng, Yang; Gao, Nai-YunENVIRONMENTAL SCIENCE-PROCESSES & IMPACTS 15(8):1613-1621——2013
39Comment on"sulfidation of silver nanoparticles: natural antidote to their toxicity"Liu ZH, Yin H, Dang ZEnvironmental science & technology48(10):60505.482014
40Dissolved Methane: A Hurdle for Anaerobic Treatment of Municipal WastewaterLiu ZH, Yin H, Dang Z, Liu YEnvironmental science & technology48(2):889-8905.482014
41Bioaccumulation characterization of cadmium by growing Bacillus cereus RC-1 and its mechanismFei Huang, Chu-Ling Guo, Gui-Ning Lu*, Lian-Dong Zhu, Xiao-Yun Yi, Zhi Dang*Chemosphere109:134-1423.52014
42Novel insights into anoxic/aerobic(1)/aerobic(2) biological fluidized-bed system for coke wastewater treatment by fluorescence excitation-emission matrix spectra coupled with parallel factor analysisHua-Se Ou, Chao-Hai Wei, Ce-Hui Mo, Hai-Zhen Wu, Yuan Ren, Chun-Hua FengChemosphere113:158-1643.52014
43Phosphine-induced physiological and biochemical responses in rice seedlingsLina Mi, Xiaojun Niu, , Meiqing Lu, Jinling Ma, Jiandong Wu, Xingqiu Zhouchemosphere100:77-823.52014
44Tea saponin enhanced biodegradation of decabromodiphenyl ether by Brevibacillus brevisShaoyu Tang, Jieqiong Bai, Hua Yin*, Jishao Ye, Hui Peng, Zehua Liu, Zhi DangChemosphere114:255-2613.52014
45The protective effect of clay minerals against damage to adsorbed DNA induced by cadmium and mercuryHou, YK?(Hou, Yakun);?Wu, PX?(Wu, Pingxiao);?Zhu, NW?(Zhu, Nengwu)CHEMOSPHERE95:206-2123.52014
46Triphenyltin biodegradation and intracellular material release by Brevibacillus brevisinshao Ye, Hangjian Zhao, Hua Yin*, Hui Peng, Litao Tang, Jiong Gao, Yujia MaChemosphere105:62-673.52014
47Submerged arc furnace process superior to the Waelz process in reducing PCDD/F emission during thermal treatment of electric arc furnace dustXu, Fu-Qian ;Huang, Shao-Bin; Liao, Wei-Tung;Wang, Lin-Chi;Chang, Yu-Cheng;Chang-Chien,Guo-PingSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT466-467:598-603.3.162014
48Comparison of coagulation performance and floc properties of a novel zirconium-glycine complex coagulant with traditional coagulantsZhang, ZL; Wu, CD; Wu, Y; Hu, CXENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH21(10):6632-66392.762014
49Effects of hydraulic retention time and nitrobenzene concentration on the performance of sequential upflow anaerobic filter and air lift reactors in treating nitrobenzene-containing wastewaterJinhua Wu*, Guocai Chen, Jingjing Gu, Weizhao Yin, Mengxiong Lu, Ping Li, Bo YangEnvironmental Science and Pollution Research21(22):12800-128102.762014
50Improving nitrogen removal using a fuzzy neural network-based control system in the anoxic/oxic processHuang, Mingzhi; Ma, Yongwen; Wan, Jinquan; Wang, Yan; Chen, Yangmei; Yoo, Changkyoo ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH21(20):12074-120842.762014
51Principal component analysis to assess the efficiency and mechanism for enhanced coagulation of natural algae-laden water using a novel dual coagulant systemHua-Se Ou, Chao-Hai Wei, Yang Deng, Nai-Yun Gao, Yuan Ren, Yun HuEnvironmental Science and Pollution Research21(3):2122-21312.762014
52The influences of pH and ionic strength on the sorption of tylosin on goethiteGuo, XT; Yang, C*; Wu, YN; Dang, ZENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH21(4):2572-25802.762014
53Degradation of forchlorfenuron by nitrification and denitrification reactions in the gut and shell biofilm of Limnoperna fortuneiRuijian Zhang, Bin Cui, Shaobin HuangEcotoxicology24(2):381-3902.52014
54Pyrene removal and transformation by joint application of alfalfa and exogenous microorganisms and their influence on soil microbial communityJinshao Ye, Hua Yin*, Hui Peng, Jieqiong Bai, Yuepeng LiEcotoxicology and Environmental Safety110:129-1352.482014
55Biodegradation of single pyrene and mixtures of pyrene by a fusant bacterial strain F14Jing Lu, Chuling Guo, Menglu Zhang, Guining Lu, Zhi DangInternational Biodeterioration & Biodegradation87:75-802.242014
56Interaction and biodegradation evaluate of m-cresol and quinoline in co-exist systemGuobao Zhao, Shaoyi Chen, Yuan Ren*, Chaohai WeiInternational Biodeterioration & Biodegradation86:252-2572.242014
57Isolation and characterization of a thermophilic Bacillus shackletonii K5 from a biotrickling filter for the production of polyhydroxybutyrateYong Liu, Shaobin Huang, Yongqing Zhang, Fuqian XuJOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES26(7):1453-14621.922014
58Improving Sludge Dewaterability by Adding the Semi‐Dry Flue Gas Desulfurization Residue under Microwave RadiationLiang Hongji, Shi Lin*, Yang GuoyouCLEAN-SOIL AIR WATER42(9):1239-1247.1.842014
59Integrated principal component analysis of microcystis aeruginosa DOM and assessment of UV-C pre-treatment on cyanobacteria-containing waterHua-Se Ou, Chao-Hai Wei, Yang Deng, Nai-Yun GaoCLEAN-Soil Air  Water42(4):442-4481.842014
60Achieving stable partial nitritation using endpoint pH control in an SBR treating landfill leachateHuosheng Li, Shaoqi Zhou, Guotao Huang, Bin XuProcess Safety and Environmental Protection 92(3), 199-2051.832014
61Remediation of Cd, Pb and Cu-contaminated agricultural soil using three modified industrial by-productsPeng Yin, Lin Shi*Water Air & Soil Pollution225:21941.682014
62N2O emission in short-cut simultaneous nitrification and denitrification process: dynamic emission characteristics and succession of ammonia-oxidizing bacteriaYan Yingyan, Li Ping, Wu Jinhua, Zhu Nengwu, Wu Pingxiaoand Wang XiangdeWater Science & Technology69(12):2541-25471.212014
63Impact of diatomite on the slightly polluted algae-containing raw water treatment process using ozone oxidation coupled with polyaluminum chloride coagulationHu, WC; Wu, CD; Jia, AY; Zhang, ZL; Chen, FENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 35(21):2670-26751.22014
64Removal of para-nitrochlorobenzene from aqueous solution on surfactant modified nanoscale zero-valent iron/graphene nanocomposites[J]Y. Wu,H. J. Luo*,H. WangEnvironmental Technology35:2698.1.22014
65polyphosphate- and glycogen- accumulating organisms in one EBPR system for liquid dairy manureLiu ZH, Pruden A, Jactone A, Knowlton KFWater Environment Research86(7):663-67112014
66Simultaneous phenol removal, nitrification and denitrification using microbial fuel cell technologyChunhua Feng*; Liqiao Huang; Hui Yu; Xiaoyun Yi; Chaohai WeiWater Research76: 160-1705.532015
67 Removal of natural estrogens and their conjugates in municipal wastewater treatment plants: a critical reviewLiu ZH*; Lu GN; Yin H; Dang Z; Rittmann BEnvironmental science & technology49(9):5288-53005.332015
68A refined 2010-based VOC emission inventory and its improvement on modeling regional ozone in the Pearl River Delta Region, ChinaYin Shasha; Zheng Junyu*; Lu QingSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 514:426-4384.12015
69Speciated OVOC and VOC emission inventories and their implications for reactivity-based ozone control strategy in the Pearl River Delta region, ChinaOu Jiamin; Zheng Junyu*; Li RongrongSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT530:393-4024.12015
70Antioxidative responses of Pseudomonas fluorescens YZ2 to simultaneous exposure of Zn and CefradineXu Yan-Bin*; Xu Jia-Xin; Chen Jin-LiangECOTOXICOLOGY 24(8):1788-17973.562015
71Toluene decomposition performance and NOx by-product formation during a DBD-catalyst process Guo Yufang*; Liao Xiaobin; Fu MingliJOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 28:187-1943.562015
72Effects of humic acids on the aggregation and sorption of nano-TiO2Li Yanjie; Yang Chen*; Guo XuetaoCHEMOSPHERE179:171-1763.342015
73Occurrence and dry deposition of organophosphate esters in atmospheric particles over the northern South China SeaLai SC; Xie ZY*; Song TL; Tang JH; Zhang YY*; Mi WY; Peng JH; Zhao Y; Zou SC; Ebinghaus Rchemosphere127:195-2003.342015
74Simulation research on the natural degradation process of PBDEs in soil polluted by e-waste under increased concentrations of atmospheric O3 Xiaojun Niu*; Chen Liu; Xiaofei SongChemosphere118:373–3823.342015
75Sulfate migration in a river affected by acid mine drainage from the Dabaoshan mining area, South ChinaChen Meiqin; Lu Guining*; Guo ChulingCHEMOSPHERE  119:734-7433.342015
76The fate of a nitrobenzene-degrading bacterium in pharmaceutical wastewater treatment sludgeYuan Ren*; Juan Yang; Shaoyi ChenChemosphere 141:13-183.342015
77Stormwater Runoff Pollutant Loading Distributions and Their Correlation with Rainfall and Catchment Characteristics in a Rapidly Industrialized CityLi Dongya; Wan Jinquan*; Ma YongwenPLOS ONE 10(3):3.232015
78 Distribution, sources, and fluxes of heavy metals in the Pearl River Delta, South China[J] Junjie Geng; Wang, Yiping; Luo, Hanjin*Marine pollution bulletin101(2): 914-9212.992015
79 Pd nanoparticles supported on MIL-101/reduced graphene oxide photocatalyst: an efficient and recyclable photocatalyst for triphenylmethane dye degradationYan Wu; Luo, Hanjin*; Zhang, LiENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH22(21): 17238-172432.832015
80Do we underestimate the concentration of   estriol in raw municipal wastewater?Liu ZH*; Lu GN; Yin H; Dang ZEnvironmental science and pollution research22(6): 4753-47582.832015
81Estimated human excretion rates of natural estrogens calculated from their concentrations in raw municipal wastewater and its applicationLiu ZH*; Lu GN; Yin H; Dang ZEnvironmental science and pollution research22(12): 9554-95622.832015
82Sequential dynamic artificial neural network modeling of a full-scale coking wastewater treatment plant with fluidized bed reactors Ou, Hua-Se*; Wei, Chao-Hai; Wu, Hai-ZhenENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH2(20): 15910-159192.832015
83Solubilization of 4,4 "-dibromodiphenyl ether under combined TX-100 and cosolvents Yang, Xingjian; Lu, Guining*; Wang, RuiENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH22(5): 3856-38642.832015
84Biosorption and biodegradation of pyrene by Brevibacillus brevis and cellular responses to pyrene treatmentLiping Liao ; Shuona Chen; Hui Peng; Hua Yin*; Jinshao Ye ; Zehua Liu; Zhi Dang ; Zhichen LiuEcotoxicology and Environmental Safety115: 166-1732.762015
85Effect of surfactant amendment to PAHs-contaminated soil for phytoremediation by maize (Zea mays L)Liao, Changjun; Liang, Xujun; Lu, Guining*ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 112: 1-62.762015
86Estrogenic activity and identification of potential xenoestrogens in a coking wastewater treatment plantZhao, Jian-Liang; Chen, Xiao-Wen; Yan, Bo*ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 112: 238-2462.762015
87Degradation of forchlorfenuron by nitrification and denitrification reactions in the gut and shell biofilm of Limnoperna fortuneiZhang, Ruijian; Cui, Bin; Huang, Shaobin*ECOTOXICOLOGY24(2): 381-3902.712015
88Roles of SRT and HRT of an algal membrane bioreactor system with a tanks-in-series configuration for secondary wastewater effluent polishingXu, Meng; Li, Ping; Tang, Tianyu; Hu, Zhiqiang*ECOLOGICAL ENGINEERING 85: 257-2642.582015
89Methods for characterizing the fate and effects of nano zerovalent iron during groundwater remediationZhenqing Shi*; Dimin Fan; Richard L. Johnson; Paul G. Tratnyek; James T. Nurmi; Yuxin Wu; Kenneth H. WilliamsJournal of Contaminant Hydrology181:17-352.22015
90In Situ DRIFTS Study of the Low Temperature Selective Catalytic Reduction of NO with NH3 over MnOx Supported on Multi-Walled Carbon Nanotubes CatalystsChenglong Yu; Lishan Wang; Bichun Huang*Aerosol and Air Quality Research15(3): 1017-10272.092015
91Bromate Adsorption on Three Variable Charge Soils: Kinetics and ThermodynamicsJia, Aiyin; Wu, Chunde*; Hu, Wenchao; Hu, CaixiaCLEAN-SOIL AIR WATER43(7): 1072-10772.052015
92Design and Demonstration of a Next-Generation Air Quality Attainment Assessment System for PM2.5 and O3Hua Wang; Yun Zhu*; Carey Jang; Che-Jen Lin;  Shuxiao Wang; Joshua S. Fu; Jian Gao; Junping Xie; Dian Ding; Xuezhen Qiu; Shicheng LongJournal of Environmental Sciences29: 178-18822015
93Development and case study of a science-based software platform to support policy making on air qualityYun Zhu*; Yuanwen Lao; Carey Jang; Che-Jen Lin; Jia Xing; Shuxiao Wang; Joshua S Fu; Shuang Deng; Junpin Xie; Shicheng Long.Journal of Environmental Sciences27: 97-10722015
94Disinfection of bore well water with chlorine dioxide/sodium hypochlorite and hydrodynamic cavitation Wang, Yifei; Jia, Aiyin; Wu, Yue; Wu, Chunde*; Chen, LijunENVIRONMENTAL TECHNOLOGY36(4): 479-4861.562015
95The Effects of Modified Flue Gas Desulfurization Residue on Growth of Sweet Potato and Soil AmeliorationWang, Yi; Shi, Lin*WATER AIR AND SOIL POLLUTION226(8)1.552015
96Perchlorate adsorption onto orange peel modified by cross-linking amine groups from aqueous solutionZhang L; Yang ZQ*; Li T; Zhou S; Wu ZWater Science and Technology71: 1629-16371.112015
97Spectroscopic characterization of dissolved organic matter in coking wastewater during bio-treatment: full-scale plant study Xu, Ronghua; Ou, Huase; Yu, Xubiao; He, Runsheng; Lin, Chong ; Wei, Chaohai*WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 72(8): 1411-14201.112015
98REMOVAL OF METHYLENE BLUE BY AN AQUEOUS SUSPENSION OF NANO-SIZED TIO2 CONTAINING DIFFERENT SALTSJiang, Yuping; Ye, Daiqi*ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 14(12): 2865-28701.062015
99EFFECT OF THE NATURE OF Ru-BASED CATALYSTS" SUPPORTS ON SUPERCRITICAL WATER GASIFICATION OF PHENOLLiu, Xun;  Liu, Jing; Wei, Chaohai; Guan, Qingqing*; Ning, Ping; Gu, JunjieFRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 24(10): 3229-32340.382015
100PROTOPLAST FORMATION AND REGENERATION IN PAH-DEGRADING BACTERIAL STRAINS Pseudomonas AND Sphingomonas Lu, Jing; Hou, Bin*; Guo, ChulingFRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 24(8): 2505-25110.382015
101REMOVAL CHARACTERISTIC OF DISSOLVED ORGANIC MATTER FROM THE PEARL RIVER RAW WATER BY ENHANCED COAGULATION WITH DIATOMITEWang, Yifei; Wu, Chunde*; Liu, LvgangFRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 24: 4783-47880.382015
102Ambient Ozone Control in a Photochemically Active Region: Short Term Despiking or Long-Term Attainment?Ou, Jiamin; Yuan, Zibing; Zheng, Junyu; Huang, Zhijiong; Shao, Min; Li, Zekun; Huang, Xiaobo; Guo, Hai; Louie, Peter K. K.;ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.50(11), p.5720-57285.392016
103Kinetics of Heavy Metal Dissociation from Natural Organic Matter: Roles of the Carboxylic and Phenolic SitesShi, Zhenqing; Wang, Pei; Peng, Lanfang; Lin, Zhang; Dang, Zhi;ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.50(19), p.10476-104845.392016
104Effects of Sulfidation, Magnetization, and Oxygenation on Azo Dye Reduction by Zerovalent IronXu, Chunhua; Zhang, Bingliang; Wang, Yahao; Shao, Qianqian; Zhou, Weizhi; Fan, Dimin; Bandstra, Joel Z.; Shi, Zhenqing; Tratnyek, Paul G.;ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.50(21), p.11879-118875.392016
105Enhanced anaerobic dechlorination of polychlorinated biphenyl in sediments by bioanode stimulationYu, Hui; Feng, Chunhua; Liu, Xiaoping; Yi, Xiaoyun; Ren, Yuan; Wei, Chaohai;ENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.211, p.81-894.842016
106Neutral polyfluoroalkyl substances in the atmosphere over the northern South China SeaLai, Senchao; Song, Junwei; Song, Tianli; Huang, Zhijiong; Zhang, Yingyi; Zhao, Yan; Liu, Guicheng; Zheng, Junyu; Mi, Wenying; Tang, Jianhui; Zou, Shichun; Ebinghaus, Ralf; Xie, Zhiyong;ENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.214, p.449-4554.842016
107Plant selective uptake of halogenated flame retardants at an e-waste recycling site in southern ChinaWang, Shaorui; Wang, Yan; Luo, Chunling; Li, Jun; Yin, Hua; Zhang, Gan;ENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.214, p.705-7124.842016
108Emission patterns and risk assessment of polybrominated diphenyl ethers and bromophenols in water and sediments from the Beijiang River, South ChinaXiong, Jukun; Li, Guiying; An, Taicheng; Zhang, Chaosheng; Wei, Chaohai;ENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.219, p.596-6034.842016
109The effects of flow rate and concentration on nitrobenzene removal in abiotic and biotic zero-valent iron columnsYin, Weizhao; Wu, Jinhua; Huang, Weilin; Li, Yongtao; Jiang, Gangbiao;SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.560, p.12-183.982016
110Performance of a new suspended filler biofilter for removal of nitrogen oxides under thermophilic conditions and microbial community analysisLi, Han; Huang, Shaobin; Wei, Zhendong; Chen, Pengfei; Zhang, Yongqing; SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.562, p.533-5413.982016
111Reaction pathway and oxidation mechanisms of dibutyl phthalate by persulfate activated with zero-valent ironLi, Huanxuan; Wan, Jinquan; Ma, Yongwen; Wang, Yan;SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.562, p.889-8973.982016
112Rhamnolipid-enhanced aerobic biodegradation of triclosan (TCS) by indigenous microorganisms in water-sediment systemsGuo, Qian; Yan, Jia; Wen, Junjie; Hu, Yongyou; Chen, Yuanbo; Wu, Wenjin;SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.571, p.1304-13113.982016
113An AIS-based high-resolution ship emission inventory and its uncertainty in Pearl River Delta region, ChinaLi, Cheng; Yuan, Zibing; Ou, Jiamin; Fan, Xiaoli; Ye, Siqi; Xiao, Teng; Shi, Yuqi; Huang, Zhijiong; Ng, Simon K. W.; Zhong, Zhuangmin; Zheng, Junyu;SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.573, p.1-103.982016
114Governing factors affecting the impacts of silver nanoparticles on wastewater treatmentZhang, Chiqian; Hu, Zhiqiang; Li, Ping; Gajaraj, Shashikanth;SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.572, p.852-8733.982016
115Nutrient leaching and copper speciation in compost-amended bioretention systemsChahal, Maninder K.; Shi, Zhenqing; Flury, Markus;SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.556, p.302-3093.982016
116Cosolubilization synergism occurrence in codesorption of PAH mixtures during surfactant-enhanced remediation of contaminated soilLiang, Xujun; Guo, Chuling; Wei, Yanfu; Lin, Weijia; Yi, Xiaoyun; Lu, Guining; Dang, Zhi;CHEMOSPHEREvol.144, p.583-5903.72016
117Simultaneous adsorption of Cd2+ and BPA on amphoteric surfactant activated montmorilloniteLiu, Chongmin; Wu, Pingxiao; Zhu, Yajie; Tran, Lytuong;CHEMOSPHEREvol.144, p.1026-10323.72016
118Fate of Fe and Cd upon microbial reduction of Cd-loaded polyferric flocs by Shewanella oneidensis MR-1Li, Chenchen; Yi, Xiaoyun; Dang, Zhi; Yu, Hui; Zeng, Tao; We, Chaohai; Feng, Chunhua;CHEMOSPHEREvol.144, p.2065-20723.72016
119Enhanced degradation of phenol by Sphingomonas sp GY2B with resistance towards suboptimal environment through adsorption on kaoliniteGong, Beini; Wu, Pingxiao; Huang, Zhujian; Li, Yuewu; Dang, Zhi; Ruan, Bo; Kang, Chunxi; Zhu, Nengwu;CHEMOSPHEREvol.148, p.388-3943.72016
120Simultaneous Cr(VI) removal and 2,2 ",4,4 "-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) biodegradation by Pseudomonas aeruginosa in liquid mediumTang, Shaoyu; Yin, Hua; Zhou, Su; Chen, Shuona; Peng, Hui; Liu, Zehua; Dang, Zhi;CHEMOSPHEREvol.150, p.24-323.72016
121Non-polar organic compounds in marine aerosols over the northern South China Sea: Influence of continental outflowZhao, Yan; Zhang, Yingyi; Fu, Pingqing; Ho, Steven Sai Hang; Ho, Kin Fai; Liu, Fobang; Zou, Shichun; Wang, Shan; Lai, Senchao;CHEMOSPHEREvol.153, p.332-3393.72016
122Silver nanowire-carbon fiber cloth nanocomposites synthesized by UV curing adhesive for electrochemical point-of-use water disinfectionHong, Xuesen; Wen, Junjie; Xiong, Xuhua; Hu, Yongyou;CHEMOSPHEREvol.154, p.537-5453.72016
123Effect of cations on the solubilization/deposition of triclosan in sediment-water-rhamnolipid systemChen, Yuanbo; Hu, Yongyou; Guo, Qian; Yan, Jia; Wu, Wenjin;CHEMOSPHEREvol.159, p.465-4723.72016
124Treatment of Ni-EDTA containing wastewater by electrocoagulation using iron scraps packed-bed anodeYe, Xiaokun; Zhang, Junya; Zhang, Yan; Lv, Yuancai; Dou, Rongni; Wen, Shulong; Li, Lianghao; Chen, Yuancai; Hu, YongYou;CHEMOSPHEREvol.164, p.304-3133.72016
125Cu2O loaded titanate nanotube arrays for simultaneously photoelectrochemical ibuprofen oxidation and hydrogen generationChang, KenLin; Sun, Qiannan; Peng, YenPing; Lai, ShiauWu; Sung, Menghau; Huang, ChiYu; Kuo, HsionWen; Sun, Jian; Lin, YiChing;CHEMOSPHEREvol.150, p.605-6143.72016
126Electricity generation from corn cob char though a direct carbon solid oxide fuel cellZhou, Qian; Cai, Weizi; Zhang, Yapeng; Liu, Jiang; Yuan, Lili; Yu, Fangyong; Wang, Xiangqiang; Liu, Meilin;BIOMASS & BIOENERGYvol.91, p.250-2583.252016
127Effects of nano bamboo charcoal on PAHs-degrading strain Sphingomonas sp GY2BShe, Bojia; Tao, Xueqin; Huang, Ting; Lu, Guining; Zhou, Zhili; Guo, Chuling; Dang, Zhi;ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETYvol.125, p.35-423.132016
128Ecotoxicity monitoring and bioindicator screening of oil-contaminated soil during bioremediationShen, Weihang; Zhu, Nengwu; Cui, Jiaying; Wang, Huajin; Dang, Zhi; Wu, Pingxiao; Luo, Yidan; Shi, Chaohong;ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETYvol.124, p.120-1283.132016
129Distribution and migration of heavy metals in soil and crops affected by acid mine drainage: Public health implications in Guangdong Province, ChinaLiao, Jianbo; Wen, Zewei; Ru, Xuan; Chen, Jundong; Wu, Haizhen; Wei, Chaohai;ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETYvol.124, p.460-4693.132016
130Physiological responses of Microcystis aeruginosa against the algicidal bacterium Pseudomonas aeruginosaZhou, Su; Yin, Hua; Tang, Shaoyu; Peng, Hui; Yin, Donggao; Yang, Yixuan; Liu, Zehua; Dang, Zhi;ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETYvol.127, p.214-2213.132016
131Nonionic surfactants induced changes in cell characteristics and phenanthrene degradation ability of Sphingomonas sp. GY2BLiu, Shasha; Guo, Chuling; Liang, Xujun; Wu, Fengji; Dang, Zhi;ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETYvol.129, p.210-2183.132016
132Micronuclei and dyskaryosis of erythrocytes and oxidative stress response with endosulfan exposure in topmouth gudgeon Pseudorasbora parvaWu, Huanyang; Ding, Shihua;ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETYvol.134, p.179-1853.132016
133Spatial and temporal variability in nitrous oxide and methane emissions in urban riparian zones of the Pearl River DeltaZhang, Taiping; Huang, Xinyu; Yang, Yue; Li, Yuelin; Dahlgren, Randy A.;ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.23(2), p.1552-15642.762016
134Temporal and spatial variations of contaminant removal, enzyme activities, and microbial community structure in a pilot horizontal subsurface flow constructed wetland purifying industrial runoffYi, XiaoHui; Jing, DanDan; Wan, Jinquan; Ma, Yongwen; Wang, Yan;ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.23(9), p.8565-85762.762016
135Effects of Dracontomelon duperreanum defoliation extract on Microcystis aeruginosa: physiological and morphological aspectsWang, Xiaoxiong; Jiang, Chenchun; Szeto, Yimtong; Li, Hokin; Yam, Kweilam; Wang, Xiaojun;ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.23(9), p.8731-87402.762016
136Enhanced coagulation for improving coagulation performance and reducing residual aluminum combining polyaluminum chloride with diatomiteHu, Wenchao; Wu, Chunde;ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.23(1), p.498-5032.762016
137Removal of heavy metal ions from aqueous solution by zeolite synthesized from fly ashHe, Kuang; Chen, Yuancai; Tang, Zhenghua; Hu, Yongyou;ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.23(3), p.2778-27882.762016
138Shape effect on the antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized via a microwave-assisted methodHong, Xuesen; Wen, Junjie; Xiong, Xuhua; Hu, Yongyou;ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.23(5), p.4489-44972.762016
139Biorecovery of gold as nanoparticles and its catalytic activities for p-nitrophenol degradationZhu, Nengwu; Cao, Yanlan; Shi, Chaohong; Wu, Pingxiao; Ma, Haiqin;ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.23(8), p.7627-76382.762016
140Photochemical defluorination of aqueous perfluorooctanoic acid (PFOA) by Fe-0/GAC micro-electrolysis and VUV-Fenton photolysisZhang, Lihong; Cheng, Jianhua; You, Xia; Liang, Xiaoyan; Hu, Yongyou;ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.23(13), p.13531-135422.762016
141A simulation research on the natural degradation process of tetrabromobisphenol A in soil under the atmospheric different environmentsLiu, Chen; Niu, Xiaojun; Song, Xiaofei;ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.23(16), p.16406-164162.762016
142Simultaneous determination of estrogenic odorant alkylphenols, chlorophenols, and their derivatives in water using online headspace solid phase microextraction coupled with gas chromatography-mass spectrometryYuan, Sufen; Liu, Zehua; Lian, HaiXian; Yang, Chuangtao; Lin, Qing; Yin, Hua; Dang, Zhi;ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.23(19), p.19116-191252.762016
143Biosurfactant-enhanced phytoremediation of soils contaminated by crude oil using maize (Zea mays. L)Liao, Changjun; Xu, Wending; Lu, Guining; Deng, Fucai; Liang, Xujun; Guo, Chuling; Dang, Zhi;ECOLOGICAL ENGINEERINGvol.92, p.10-172.742016
144Biosorption and biodegradation of BDE-47 by Pseudomonas stutzierSun, Shiying; Zhang, Zhen; Chen, Yuancai; Hu, Yongyou;INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATIONvol.108, p.16-232.432016
145Effects of glucose and biphenyl on aerobic cometabolism of polybrominated diphenyl ethers by Pseudomonas putida: Kinetics and degradation mechanismLv, Yuancai; Li, Lianghao; Chen, Yuancai; Tang, Zhenghua; Hu, Yongyou;INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATIONvol.108, p.76-842.432016
146Enhanced biodegradation of pyrene by immobilized bacteria on modified biomass materialsDeng, Fucai; Liao, Changjun; Yang, Chen; Guo, Chuling; Dang, Zhi;INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATIONvol.110, p.46-522.432016
147The role of nanoscale zerovalent iron particles in the biosorption and biodegradation of BDE-47 by Pseudomonas stutzeri under aerobic conditionsHuang, Zhuangpeng; Chen, Yuancai; Hu, Yongyou;INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATIONvol.112, p.51-582.432016
148Challenges and Perspectives on Carbon Fixation and Utilization Technologies: An OverviewLi, Ping; Pan, ShuYuan; Pei, Silu; Lin, Yupo J.; Chiang, PenChi;AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCHvol.16(6), p.1327-13442.392016
149Emission and Species Distribution of Mercury during Thermal Treatment of Coal Fly AshWang, Yi; Shi, Lin; Chiang, PenChi; Mou, XiaoFang; Liang, HongJi;AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCHvol.16(7), p.1701-17122.392016
150Reconstructed Light Extinction Coefficients of Fine Particulate Matter in Rural Guangzhou, Southern ChinaChen, Xiaojia; Lai, Senchao; Gao, Yuan; Zhang, Yingyi; Zhao, Yan; Chen, Duohong; Zheng, Junyu; Zhong, Liuju; Lee, ShunCheng; Chen, Bing;AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCHvol.16(8), p.1981-19902.392016
151A case study of development and application of a streamlined control and response modeling system for PM2.5 attainment assessment in ChinaLong, Shicheng; Zhu, Yun; Jang, Carey; Lin, CheJen; Wang, Shuxiao; Zhao, Bin; Gao, Jian; Deng, Shuang; Xie, Junping; Qiu, Xuezhen;JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCESvol.41, p.69-802.212016
152Evaluation of health benefit using BenMAP-CE with an integrated scheme of model and monitor data during Guangzhou Asian GamesDing, Dian; Zhu, Yun; Jang, Carey; Lin, CheJen; Wang, Shuxiao; Fu, Joshua; Gao, Jian; Deng, Shuang; Xie, Junping; Qiu, Xuezhen;JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCESvol.42, p.9-182.212016
153Rapid synthesis of Ti-MCM-41 by microwave-assisted hydrothermal method towards photocatalytic degradation of oxytetracyclineChen, Hanlin; Peng, YenPing; Chen, KuFan; Lai, ChiaHsiang; Lin, YungChang;JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCESvol.44, p.76-872.212016
154Numerical model to quantify biogenic volatile organic compound emissions: The Pearl River Delta region as a case studyWang, Xuemei; Situ, Shuping; Chen, Weihua; Zheng, Junyu; Guenther, Alex; Fan, Qi; Chang, Ming;JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCESvol.46, p.72-822.212016
155Sorption of tylosin and sulfamethazine on solid humic acidGuo, Xuetao; Tu, Bei; Ge, Jianhua; Yang, Chen; Song, Xiaomei; Dang, Zhi;JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCESvol.43, p.208-2152.212016
156Removal of pollutants by enhanced coagulation combined PAC with variable charge soils: flocs" properties and effect of pHWang, YuJie; Wu, ChunDe; Duan, Yan; Zhang, ZhiLin;ENVIRONMENTAL TECHNOLOGYvol.37(18), p.2273-22801.762016
157Nitrification and denitrification in two-chamber microbial fuel cells for treatment of wastewater containing high concentrations of ammonia nitrogenDu, Haixia; Li, Fusheng; Yu, Zaiji; Feng, Chunhua; Li, Wenhan;ENVIRONMENTAL TECHNOLOGYvol.37(10), p.1232-12391.762016
158Pulsed corona discharge oxidation of aqueous carbamazepine micropollutantAjo, Petri; Krzymyk, Ewelina; Preis, Sergei; Kornev, Iakov; Kronberg, Leif; LouhiKultanen, Marjatta;ENVIRONMENTAL TECHNOLOGYvol.37(16), p.2072-20811.762016
159A Multi-Element Mineral Conditioner: A Supplement of Essential Cations for Red Soil and Crops GrowthChen, Gongning; Shi, Lin;CLEAN-SOIL AIR WATERvol.44(12), p.1690-16991.722016
160Mechanism of Ozone Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During the Reduction of Coking Wastewater SludgeLin, Chong; Liao, Jianbo; Wu, Haizhen; Wei, Chaohai;CLEAN-SOIL AIR WATERvol.44(11), p.1499-15071.722016
161Bioremediation of Petroleum-Contaminated Acid Soil by a Constructed Bacterial Consortium Immobilized on Sawdust: Influences of Multiple FactorsLi, Jinghua; Guo, Chuling; Lu, Guining; Yi, Xiaoyun; Dang, Zhi;WATER AIR AND SOIL POLLUTIONvol.227,(12), p.-1.552016
162Pretreated Corn Husk Hydrolysate as the Carbon Source for Aerobic Denitrification with Low Levels of N2O Emission by Thermophilic Chelatococcus daeguensis TAD1He, Jiaxin; Zhou, Shaofeng; Huang, Shaobin; Zhang, Yongqing;WATER AIR AND SOIL POLLUTIONvol.227,(9), p.-1.552016
163Levels of six antibiotics used in China estimated by means of wastewater-based epidemiologyYuan, SuFen; Liu, ZeHua; Huang, RiPing; Yin, Hua; Dang, Zhi;WATER SCIENCE AND TECHNOLOGYvol.73(4), p.769-7751.062016
164Pd/RGO modified carbon felt cathode for electro-Fenton removing of EDTA-NiZhang, Zhen; Zhang, Junya; Ye, Xiaokun; Hu, Yongyou; Chen, Yuancai;WATER SCIENCE AND TECHNOLOGYvol.74(3), p.639-6461.062016
165Identification and evaluation of a dominant alga from municipal wastewater in removal of nutrientsYang, Yixuan; Tang, Fei; Su, Xiaoling; Yin, Hua; Ge, Fei;WATER SCIENCE AND TECHNOLOGYvol.74(11), p.2727-27351.062016
166DIVERSE AND DISTINCT BACTERIAL COMMUNITIES ASSOCIATED WITH COMPLEX CONSTITUTES OF COKING WASTEWATER IN ANAEROBIC PROCESSZhu, Shuang; Wu, Haizhen; Wang, Yesheng; Li, Qiwei; Zhou, Lin; Wei, Chaohai;FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETINvol.25(12), p.5130-51370.372016
167Column study of enhanced Cr(VI) removal and longevity by coupled abiotic and biotic processes using Fe-0 and mixed anaerobic cultureZhong, Jiawei; Yin, Weizhao; Li, Yongtao; Li, Ping; Wu, Jinhua; Jiang, Gangbiao; Gu, Jingjing; Liang, HaoWATER RESEARCHvol.122, p.536-5446.942017
168A novel single-parameter approach for forecasting algal bloomsXiao, Xi; He, Junyu; Huang, Haomin; Miller, Todd R.; Christakos, George; Reichwaldt, Elke S.; Ghadouani, Anas; Lin, Shengpan; Xu, Xinhua; Shi, JiyanWATER RESEARCHvol.108, p.222-2316.942017
169Catalytic hydrodechlorination of triclosan using a new class of anion-exchange-resin supported palladium catalystsHan, Bing; Liu, Wen; Li, Jingwen; Wang, Jin; Zhao, Dongye; Xu, Rui; Lin, ZhangWATER RESEARCHvol.120, p.199-2106.942017
170A New Combined Stepwise-Based High-Order Decoupled Direct and Reduced-Form Method To Improve Uncertainty Analysis in PM2.5 SimulationsHuang, Zhijiong; Hu, Yongtao; Zheng, Junyu; Yuan, Zibing; Russell, Armistead G.; Ou, Jiamin; Zhong, ZhuangminENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.3852-38596.22017
171Proteins and Amino Acids in Fine Particulate Matter in Rural Guangzhou, Southern China: Seasonal Cycles, Sources, and Atmospheric ProcessesSong, Tianli; Wang, Shan; Zhang, Yingyi; Song, Junwei; Liu, Fobang; Fu, Pingqing; Shiraiwa, Manabu; Xie, Zhiyong; Yue, Dingli; Zhong, Liuju; Zheng, Junyu; Lai, SenchaoENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.6773-67816.22017
172Kinetics of Cation and Oxyanion Adsorption and Desorption on Ferrihydrite: Roles of Ferrihydrite Binding Sites and a Unified ModelTian, Lei; Shi, Zhenqing; Lu, Yang; Dohnalkova, Alice C.; Lin, Zhang; Dang, ZhiENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.10605-106146.22017
173Filtration and Electrochemical Disinfection Performance of PAN/PANI/AgNWs-CC Composite Nanofiber MembraneWen, Junjie; Tan, Xiaojun; Hu, Yongyou; Guo, Qan; Hong, XuesenENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.6395-64036.22017
174Quantum Chemically Estimated Abraham Solute Parameters Using Multiple Solvent-Water Partition Coefficients and Molecular PolarizabilityLiang, Yuzhen; Xiong, Ruichang; Sandler, Stanley I.; Di Toro, Dominic M.ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.9887-98986.22017
175Air Pollution and Climate Change Effects on Allergies in the Anthropocene: Abundance, Interaction, and Modification of Allergens and AdjuvantsReinmuth-Selzle, Kathrin; Kampf, Christopher J.; Lucas, Kurt; Lang-Yona, Naama; Froehlich-Nowoisky, Janine; Shiraiwa, Manabu; Lakey, Pascale S. J.; Lai, Senchao; Liu, Fobang; Kunert, Anna T.; Ziegler, Kira; Shen, Fangxia; Sgarbanti, Rossella; Weber, Bettina; Bellinghausen, Iris; Saloga, Joachim; Weller, Michael G.; Duschl, Albert; Schuppan, Detlef; Poeschl, UlrichENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.4119-41416.22017
176Estimating Grass-Soil Bioconcentration of Munitions Compounds from Molecular StructureTorralba-Sanchez, Tifany L.; Liang, Yuzhen; Di Toro, Dominic M.ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.11205-112146.22017
177Organophosphate Esters in Air, Snow, and Seawater in the North Atlantic and the ArcticLi, Jing; Xie, Zhiyong; Mi, Wenying; Lai, Senchao; Tian, Chongguo; Emeis, Kay-Christian; Ebinghaus, RalfENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.6887-68966.22017
178Quantifying Nonlinear Multiregional Contributions to Ozone and Fine Particles Using an Updated Response Surface Modeling TechniqueXing, Jia; Wang, Shuxiao; Zhao, Bin; Wu, Wenjing; Ding, Dian; Jang, Carey; Zhu, Yun; Chang, Xing; Wang, Jiandong; Zhang, Fenfen; Hao, JimingENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.11788-117986.22017
179First Assessment of NOx Sources at a Regional Background Site in North China Using Isotopic Analysis Linked with ModelingZong, Zheng; Wang, Xiaoping; Tian, Chongguo; Chen, Yingjun; Fang, Yunting; Zhang, Fan; Li, Cheng; Sun, Jianzhong; Li, Jun; Zhang, GanENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.5923-59316.22017
180Enhanced Photocatalytic Degradation of Environmental Pollutants under Visible Irradiation by a Composite CoatingLiu, Shuqin; Hu, Qngkun; Qiu, Junlang; Wang, Fuxin; Lin, Wei; Zhu, Fang; Wei, Chaohai; Zhou, Ningbo; Ouyang, GangfengENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGYvol.51, p.5137-51456.22017
181The double influence mechanism of pH on arsenic removal by nano zero valent iron: electrostatic interactions and the corrosion of Fe-0Wu, Can; Tu, Jingwei; Liu, Weizhen; Zhang, Jing; Chu, Shengqi; Lu, Guining; Lin, Zhang; Dang, ZhiENVIRONMENTAL SCIENCE-NANOvol.4, p.1544-15526.052017
182Enhanced removal of roxarsone by Fe3O4@3D graphene nanocomposites: synergistic adsorption and mechanismTian, Chen; Zhao, Jian; Zhang, Jing; Chu, Shengqi; Dang, Zhi; Lin, Zhang; Xing, BaoshanENVIRONMENTAL SCIENCE-NANOvol.4, p.2134-21436.052017
183Hexavalent chromium induced oxidative stress and apoptosis in Pycnoporus sanguineusFeng, Mi; Yin, Hua; Peng, Hui; Liu, Zehua; Lu, Guining; Dang, ZhiENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.228, p.128-1395.12017
184Synthesis and characterization of Fullerene modified ZnAlTi-LDO in photo-degradation of Bisphenol A under simulated visible light irradiationJu, Liting; Wu, Pingxiao; Lai, Xiaolin; Yang, Shanshan; Gong, Beini; Chen, Meiqing; Zhu, NengwuENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.228, p.234-2445.12017
185Amphoteric modified vermiculites as adsorbents for enhancing removal of organic pollutants: Bisphenol A and Tetrabromobisphenol ALiu, Shuai; Wu, Pingxiao; Chen, Meiqing; Yu, Langfeng; Kang, Chunxi; Zhu, Nengwu; Dang, ZhiENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.228, p.277-2865.12017
186Relative roles of H-atom transfer and electron transfer in the debromination of polybrominated diphenyl ethers by palladized nanoscale zerovalent ironWang, Rui; Lu, Guining; Lin, Haozhong; Huang, Kaibo; Tang, Ting; Xue, Xiuling; Yang, Xingjian; Yin, Hua; Dang, ZhiENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.222, p.331-3375.12017
187Worldwide human daily intakes of bisphenol A (BPA) estimated from global urinary concentration data (2000-2016) and its risk analysisHuang, Ri-ping; Liu, Ze-hua; Yuan, Su-fen; Yin, Hua; Dang, Zhi; Wu, Ping-xiaoENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.230, p.143-1525.12017
188Drivers and applications of integrated clean-up technologies for surfactant-enhanced remediation of environments contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)Liang, Xujun; Guo, Chuling; Liao, Changjun; Liu, Shasha; Wick, Lukas Y.; Peng, Dan; Yi, Xiaoyun; Lu, Guining; Yin, Hua; Lin, Zhang; Dang, ZhiENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.225, p.129-1405.12017
189Mechanism study of sulfur fertilization mediating copper translocation and biotransformation in rice (Oryza sativa L.) plantsSun, Lijuan; Yang, Jianjun; Fang, Huaxiang; Xu, Chen; Peng, Cheng; Huang, Haomin; Lu, Lingli; Duan, Dechao; Zhang, Xiangzhi; Shi, JiyanENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.226, p.426-4345.12017
190The influence of e-waste recycling on the molecular ecological network of soil microbial communities in Pakistan and ChinaJiang, Longfei; Cheng, Zhineng; Zhang, Dayi; Song, Mengke; Wang, Yujie; Luo, Chunling; Yin, Hua; Li, Jun; Zhang, GanENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.231, p.173-1815.12017
191Characterisation of the phenanthrene degradation-related genes and degrading ability of a newly isolated copper-tolerant bacteriumSong, Mengke; Yang, Ying; Jiang, Longfei; Hong, Qing; Zhang, Dayi; Shen, Zhenguo; Yin, Hua; Luo, ChunlingENVIRONMENTAL POLLUTIONvol.220, p.1059-10675.12017
192Sector-based VOCs emission factors and source profiles for the surface coating industry in the Pearl River Delta region of ChinaZhong, Zhuangmin; Sha, Qing"e; Zheng, Junyu; Yuan, Zibing; Gao, Zongjiang; Ou, Jiamin; Zheng, Zhuoyun; Li, Cheng; Huang, ZhijiongSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.583, p.19-284.92017
193Emission and distribution of phosphine in paddy fields and its relationship with greenhouse gasesChen, Weiyi; Niu, Xiaojun; An, Shaorong; Sheng, Hong; Tang, Zhenghua; Yang, Zhiquan; Gu, XiaohongSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.599, p.952-9594.92017
194Photodebromination behaviors of polybrominated diphenyl ethers in methanol/water systems: Mechanisms and predicting descriptorsWang, Rui; Li, Huafeng; Tao, Xueqin; Tang, Ting; Lin, Haozhong; Huang, Kaibo; Zhong, Zhiyi; Yang, Xingjian; Dang, Zhi; Yin, Hua; Lu, GuiningSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.595, p.666-6724.92017
195Comparative transcriptomic evidence for Tween80-enhanced biodegradation of phenanthrene by Sphingomonas sp GY2BLiu, Shasha; Guo, Chuling; Lin, Weijia; Wu, Fengji; Lu, Guining; Lu, Jing; Dang, ZhiSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.609, p.1161-11714.92017
196Microbial polychlorinated biphenyl dechlorination in sediments by electrical stimulation: The effect of adding acetate and nonionic surfactantYu, Hui; Wan, Hui; Feng, Chunhua; Yi, Xiaoyun; Liu, Xiaoping; Ren, Yuan; Wei, ChaohaiSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.580, p.1371-13804.92017
197Influence of continental organic aerosols to the marine atmosphere over the East China Sea: Insights from lipids, PAHs and phthalatesKang, Mingjie; Yang, Fan; Ren, Hong; Zhao, Wanyu; Zhao, Ye; Li, Linjie; Yan, Yu; Zhang, Yingjie; Lai, Senchao; Zhang, Yingyi; Yang, Yang; Wang, Zifa; Sun, Yele; Fu, PingqingSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENTvol.607, p.339-3504.92017
198Increased iron availability resulting from increased CO2 enhances carbon and nitrogen metabolism in the economical marine red macroalga Pyropia haitanensis (Rhodophyta)Chen, Binbin; Zou, Dinghui; Yang, YufengCHEMOSPHEREvol.173, p.444-4514.212017
199Characteristics and proteomic analysis of pyrene degradation by Brevibacillus brevis in liquid mediumWei, Kun; Yin, Hua; Peng, Hui; Liu, Zehua; Lu, Guining; Dang, ZhiCHEMOSPHEREvol.178, p.80-874.212017
200Effects of applied potential on phosphine formation in synthetic wastewater treatment by Microbial Electrolysis Cell (MEC)Liu, Wei; Niu, Xiaojun; Chen, Weiyi; An, Shaorong; Sheng, HongCHEMOSPHEREvol.173, p.172-1794.212017
201Photodegradation of 4,4 "-dibrominated diphenyl ether in Triton X-100 micellar solutionHuang, Kaibo; Lu, Guining; Lian, Wenjie; Xu, Yifeng; Wang, Rui; Tang, Ting; Tao, Xueqin; Yi, Xiaoyun; Dang, Zhi; Yin, HuaCHEMOSPHEREvol.180, p.423-4294.212017
202Cu and Zn adsorption to a terrestrial sediment: Influence of solid-to-solution ratioMizutani, Kazuhito; Fisher-Power, Leanne M.; Shi, Zhenqing; Cheng, TaoCHEMOSPHEREvol.175, p.341-3494.212017
203FeOOH-loaded MnO2 nano-composite: An efficient emergency material for thallium pollution incidentChen, Meiqing; Wu, Pingxiao; Yu, Langfeng; Liu, Shuai; Ruan, Bo; Hu, Haihui; Zhu, Nengwu; Lin, ZhangJOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENTvol.192, p.31-384.012017
204Removal of heavy metals from acid mine drainage using chicken eggshells in column modeZhang, Ting; Tu, Zhihong; Lu, Guining; Duan, Xingchun; Yi, Xiaoyun; Guo, Chuling; Dang, ZhiJOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENTvol.188, p.1-84.012017
205Influence of co-existed tetrabromobisphenol A (TBBPA) and hexavalent chromium on the cellular characteristics of Pycnoporus sanguineus during their removal and reductionFeng, Mi; Yin, Hua; Peng, Hui; Liu, Xintong; Yang, Pingping; Lu, Guining; Dang, ZhiECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETYvol.142, p.388-3983.742017
206Pyrene biodegradation with layer-by-layer assembly bio-microcapsulesDeng, Fucai; Zhang, Zhengfang; Yang, Chen; Guo, Chuling; Lu, Guining; Dang, ZhiECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETYvol.138, p.9-153.742017
207Multi-phase distribution and comprehensive ecological risk assessment of heavy metal pollutants in a river affected by acid mine drainageLiao, Jianbo; Ru, Xuan; Xie, Binbin; Zhang, Wanhui; Wu, Haizhen; Wu, Chaofei; Wei, ChaohaiECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETYvol.141, p.75-843.742017
208Comparative proteomics reveal the mechanism of Tween80 enhanced phenanthrene biodegradation by Sphingomonas sp. GY2BLiu, Shasha; Guo, Chuling; Dang, Zhi; Liang, XujunECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETYvol.137, p.256-2643.742017
209Predicting criteria continuous concentrations of metals or metalloids for protecting marine life by use of quantitative ion characteristic-activity relationships-species sensitivity distributions (QICAR-SSD)Qie, Yu; Chen, Cheng; Guo, Fei; Mu, Yunsong; Sun, Fuhong; Wang, Hao; Wang, Ying; Wang, Huanhua; Wu, Fengchang; Hu, Qing; Dang, Zhi; Giesy, John P.MARINE POLLUTION BULLETINvol.124, p.639-6443.152017
210Intensive removal efficiency and mechanisms of carbon and ammonium in municipal wastewater treatment plant tail water byozone oyster shells fix-bed bioreactor - membrane bioreactor combined systemChen, Junfeng; Liu, Shinian; Yan, Jia; Wen, Junjie; Hu, Yongyou; Zhang, WeiwenECOLOGICAL ENGINEERINGvol.101, p.75-832.912017
211Long-term performance of an integrated constructed wetland for advanced treatment of mixed wastewaterWu, Yinghai; Han, Rui; Yang, Xunan; Zhang, Yukui; Zhang, RenduoECOLOGICAL ENGINEERINGvol.99, p.91-982.912017
212Isolation of a non-traditional sulfate reducing-bacteria Citrobacter freundii sp and bioremoval of thallium and sulfateZhang, Hongguo; Li, Meng; Yang, Zhiquan; Sun, Yingqiang; Yan, Jia; Chen, Diyun; Chen, YonghengECOLOGICAL ENGINEERINGvol.102, p.397-4032.912017
213Response surface modeling-based source contribution analysis and VOC emission control policy assessment in a typical ozone-polluted urban Shunde, ChinaYou, Zhiqiang; Zhu, Yun; Jang, Carey; Wang, Shuxiao; Gao, Jian; Lin, Che-Jen; Li, Minhui; Zhu, Zhenghua; Wei, Hao; Yang, WenweiJOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCESvol.51, p.294-3042.862017
214Zeolite A synthesized from alkaline assisted pre-activated halloysite for efficient heavy metal removal in polluted river water and industrial wastewaterMeng, Qingpeng; Chen, Hong; Lin, Junzhong; Lin, Zhang; Sun, JunliangJOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCESvol.56, p.254-2622.862017
215Simultaneous removalofCu(II) and Cr(VI) by Mg-Al-Cl layered double hydroxide and mechanism insightYue, Xianyang; Liu, Weizhen; Chen, Zuliang; Lin, ZhangJOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCESvol.53, p.16-262.862017
216The photosynthetic responses to stocking depth and algal mat density in the farmed seaweed Gracilaria lemaneiformis (Gracilariales, Rhodophyta)Jiang, Heng; Zou, Dinghui; Chen, Weizhou; Yang, YufengENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.25309-253142.742017
217Heat transfer analysis of cylindrical anaerobic reactors with different sizes: a heat transfer modelLiu, Jiawei; Zhou, Xingqiu; Wu, Jiangdong; Gao, Wen; Qian, XuENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.23508-235172.742017
218Biodegradation of 2,2 ",4,4 "-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) by Phanerochaete chrysosporium in the presence of Cd2+Cao, Yajuan; Yin, Hua; Peng, Hui; Tang, Shaoyu; Lu, Guining; Dang, ZhiENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.11415-114242.742017
219Effects of Cd(II) on the stability of humic acid-coated nano-TiO2 particles in aquatic environmentsWang, Li; Lu, Yixin; Yang, Chen; Chen, Chengyu; Huang, Weilin; Dang, ZhiENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.23144-231522.742017
220Effects of modified biochar on rhizosphere microecology of rice (Oryza sativa L.) grown in As-contaminated soilLiu, Shusi; Lu, Yixin; Yang, Chen; Liu, Chuanping; Ma, Lin; Dang, ZhiENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.23815-238242.742017
221Cr(VI) reduction and Cr(III) immobilization by resting cells of Pseudomonas aeruginosa CCTCC AB93066: spectroscopic, microscopic, and mass balance analysisKang, Chunxi; Wu, Pingxiao; Li, Liping; Yu, Langfeng; Ruan, Bo; Gong, Beini; Zhu, NengwuENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.5949-59632.742017
222Simultaneous addition of zero-valent iron and activated carbon on enhanced mesophilic anaerobic digestion of waste-activated sludgeWang, Tongyu; Qin, Yujie; Cao, Yan; Han, Bin; Ren, JunyiENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.22371-223812.742017
223Do estrogenic compounds in drinking water migrating from plastic pipe distribution system pose adverse effects to human? An analysis of scientific literatureLiu, Ze-hua; Yin, Hua; Dang, ZhiENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.2126-21342.742017
224Manganese-rich MnSAPO-34 molecular sieves as an efficient catalyst for the selective catalytic reduction of NOx with NH3: one-pot synthesis, catalytic performance, and characterizationYu, Chenglong; Chen, Feng; Dong, Lifu; Liu, Xiaoqing; Huang, Bichun; Wang, Xinnan; Zhong, ShengbangENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.7499-75102.742017
225Investigation of the accumulation of ash, heavy metals, and polycyclic aromatic hydrocarbons to assess the stability of lysis-cryptic growth sludge reduction in sequencing batch reactorLi, Yiyong; Hu, Yongyou; Lan, Wangcheng; Yan, Jia; Chen, Yuancai; Xu, MeiyingENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.24147-241552.742017
226High efficiency removal of triclosan by structure-directing agent modified mesoporous MIL-53(Al)Dou, Rongni; Zhang, Junya; Chen, Yuancai; Feng, SiyuanENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.8778-87892.742017
227Selective removal and preconcentration of triclosan using a water-compatible imprinted nano-magnetic chitosan particlesChen, Yuan; Lei, Xin; Dou, Rongni; Chen, Yuancai; Hu, Yongyou; Zhang, ZhiqiENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.18640-186502.742017
228Removal of tetracycline and oxytetracycline from water by magnetic Fe3O4@grapheneZhang, Yan; Jiao, Zhe; Hu, Yongyou; Lv, Sihao; Fan, Hongbo; Zeng, Yanyan; Hu, Jun; Wang, MianmianENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.2987-29952.742017
229Characterisation and risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils and plants around e-waste dismantling sites in southern ChinaWang, Yujie; He, Jiexin; Wang, Shaorui; Luo, Chunling; Yin, Hua; Zhang, GanENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCHvol.24, p.22173-221822.742017
230Competitive Adsorption of O-2 and Toluene on the Surface of FeOx/SBA-15 CatalystLu, Meijuan; Huang, Rong; Xu, Weicheng; Wu, Junliang; Fu, Mingli; Chen, Limin; Ye, DaiqiAEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCHvol.17, p.2310-23162.612017
231Role of Dissolved Organic Matter in the Release of Chromium from Schwertmannite: Kinetics, Repartition, and MechanismsXie, Yingying; Lu, Guining; Ye, Han; Yang, Chengfang; Yi, Xiaoyun; Dang, ZhiJOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITYvol.46, p.1088-10972.342017
232Low-temperature SCR of NOx by NH3 over MnOx/SAPO-34 prepared by two different methods: a comparative studyYu, Chenglong; Dong, Lifu; Chen, Feng; Liu, Xiaoqing; Huang, BichunENVIRONMENTAL TECHNOLOGYvol.38, p.1030-10421.752017
233Structure and Succession of Bacterial Communities of the Granular Sludge during the Initial Stage of the Simultaneous Denitrification and Methanogenesis ProcessYi, Xiao-Hui; Wan, Jinquan; Ma, Yongwen; Wang, Yan; Guan, Zeyu; Jing, Dan-DanWATER AIR AND SOIL POLLUTIONvol.2281.72017
234Anaerobic Dechlorination of Tetrachlorobisphenol A in River Sediment and Associated Changes in Bacterial CommunitiesZhang, Jing; Liu, Shicheng; Li, Lingling; Ren, Yuan; Feng, Chunhua; Wei, Chaohai; Li, Yipeng; Huang, ZhiliWATER AIR AND SOIL POLLUTIONvol.2281.72017
235Bioleaching of copper from metal concentrates of waste printed circuit boards by a newly isolated Acidithiobacillus ferrooxidans strain Z1Yang, Chong; Zhu, Nengwu; Shen, Weihang; Zhang, Ting; Wu, PingxiaoJOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENTvol.19, p.247-2551.62017
236Fe- and S-Metabolizing Microbial Communities Dominate an AMD-Contaminated River Ecosystem and Play Important Roles in Fe and S CyclingBao, Yanping; Guo, Chuling; Wang, Han; Lu, Guining; Yang, Chengfang; Chen, Meiqin; Dang, ZhiGEOMICROBIOLOGY JOURNALvol.34, p.695-7051.482017
237Novel P-Solubilizers from Calcium Bound Phosphate Rich Pine Forest of Lower HimalayaNazira, Rashid; Hayat, Waseem; Rehman, Palwasha; Iqbal, Akhtar; Irshad, UsmanGEOMICROBIOLOGY JOURNALvol.34, p.119-1291.482017
238Nitrate adsorption from aqueous solutions by calcined ternary Mg-Al-Fe hydrotalciteTong, Xiaowen; Yang, Zhiquan; Xu, Pan; Li, Ying; Niu, XiaojunWATER SCIENCE AND TECHNOLOGYvol.75, p.2194-22031.22017
239Heterotrophic nitrogen removal in Bacillus sp K5: involvement of a novel hydroxylamine oxidaseYang, Yunlong; Lin, Ershu; Huang, ShaobinWATER SCIENCE AND TECHNOLOGYvol.76, p.3461-34671.22017
240Biosurfactant rhamnolipid enhanced modification of corn stalk and its application for sorption of phenanthreneTong, Le; Liu, Weiting; Lin, Weijia; Guo, Chuling; Yang, Jing; Wei, Yanfu; Xie, Yingying; Liu, Shasha; Dang, ZhiWATER SCIENCE AND TECHNOLOGYvol.76, p.1167-11761.22017
241Adsorption behavior of methyl orange onto an aluminum-based metal organic framework, MIL-68(Al)Wu, Shi-chuan; You, Xia; Yang, Cao; Cheng, Jian-huaWATER SCIENCE AND TECHNOLOGYvol.75, p.2800-28101.22017
242Preparation, characterization and coagulation behaviour of polyferric magnesium silicate (PFMSi) coagulantLiu, Lvgang; Wu, Chunde; Chen, Yuancai; Wang, HaipanWATER SCIENCE AND TECHNOLOGYvol.75, p.1961-19701.22017
243Simultaneous removal of Ni(II) and fluoride from a real flue gas desulfurization wastewater by electrocoagulation using Fe/C/Al electrodeLiu, Shinian; Ye, Xiaokun; He, Kuang; Chen, Yuancai; Hu, YongyouJOURNAL OF WATER REUSE AND DESALINATIONvol.7, p.288-2970.692017