About

University Governance

Chairman of the University Council
Zhang Xichun
President
Gao Song

Deputy Secretaries of the CPC SCUT Committee
Gao Song
Liu Qijin
Tao Shaojing
Mai Junhong
Vice Presidents
Zhu Min
Li Zheng
Li Weiqing
Mai Junhong

Secretary of the Commission for Discipline Inspection
Liu Qijin

Standing Members of the CPC SCUT Committee
Zhang Xichun
Gao Song
Liu Qijin
Tao Shaojing
Mai Junhong
Zhu Min
Li Zheng
Li Weiqing
Assistants to the President
Zhang Ming
Su Cheng
Fang Jundong