Adress: School of Environment and Energy , Building No.4, 382 Outer Ring Road, Guangzhou University City, Panyu District, Guangzhou, P.R.China.

Zip code:  510006School Leadship

Duty

Name

Tel

Room

E-Mail

Dean

Daiqi  Ye

+86-20-39380502

212

cedqye@scut.edu.cn

Assistant Dean

Zhang Lin

+86-20-39380506

106

zlin@scut.edu.cn

Assistant Dean

Jiang Liu

+86-20-39380506

213

jiangliu@scut.edu.cn

Assistant Dean

Nengwu Zhu

+86-20-39300522

207

nwzhu@scut.edu.cn

Party Committee Secretary

Hangyu Chen

+86-20-39380533

204

bmhychen@scut.edu.cn

Assistant Party Committee Secretary

Yaohua Wu

+86-20-39380563

205

yhwu@scut.edu.cn
Office Staff

Duty

Name

Tel

Room

E-Mail

Dean's assistant

Baiying Xing

+86-20-39380506

206

cebyxing@scut.edu.cn

Office Manager

Lie Chen

+86-20-39380566

206

chenlie@scut.edu.cn

Assistant   Office Manager

Zhangyi Wu

3+86-20-9380569

209

zhywu@scut.edu.cn

Office Staff

Bingqiong Chen

+86-20-39380508

208

bqchen@scut.edu.cn

Office Staff

Xianghui Yue

+86-20-39380508

208

xhyue@scut.edu.cn

Office Staff

Shihui Jia

+86-20-39380508

208

jiashh@scut.edu.cn

Student affairs staff

Xianghui Yue

+86-20-39380569

209

xhyue@scut.edu.cn

Student affairs staff

Haowen Chen

+86-20-39380503

209

chw@scut.edu.cn

Student affairs staff

Na An

+86-20-39380503

209

anna@scut.edu.cn

Student affairs staff

Xueling Liu

+86-20-39380508

208

liuxl0@scut.edu.cn