Chen Research Group
Heterointerface engineering for enhancing electrochemical performance of solid oxide cells
发布时间: 2019-09-13 浏览次数: 269

Chenhuan Zhao, Yifeng Li, Wenqiang Zhang, Yun Zheng, Xiaoming Lou, Bo Yu*, Jing Chen*,  Yan Chen*, Meilin Liu* and Jianchen Wang, Heterointerface engineering for enhancing electrochemical performance of solid oxide cells, Energy & Environmental Science, 2019, DOI: 10.1039/C9EE02230A