Chen Research Group
Tuning proton-coupled electron transfer by crystal orientation for efficient water oxidization on double perovskite oxides
发布时间: 2020-07-08 浏览次数: 269

Yunmin Zhu, Zuyun He, YongMan Choi*, Huijun Chen, Xiaobao Li, Bote Zhao, Yi Yu, Hui Zhang, Kelsey A. Stoerzinger, Zhenxing Feng, Yan Chen*and Meilin Liu*Tuning proton-coupled electron transfer by crystal orientation for efficient water oxidization on double perovskite oxidesNature Communications, 11 (2020) 4299. DOI:  10.1038/s41467-020-17657-9