Chen Research Group
Improving the Activity for Oxygen Evolution Reaction by Tailoring Oxygen Defects in Double Perovskite Oxides
发布时间: 2019-06-09 浏览次数: 249

Yunmin Zhu, Lei Zhang, Bote Zhao*, Huijun Chen, Xi Liu, Ran Zhao, Xinwei Wang,Jiang Liu, Yan Chen* and Meilin Liu*, Improving the Activity for Oxygen Evolution Reaction by Tailoring Oxygen Defects in Double Perovskite Oxides, Advanced Functional Materials (2019) DOI: 10.1002/adfm.201901783