Chen Research Group
Defect Engineering in Single-Layer MoS2 Using Heavy Ion Irradiation
发布时间: 2018-11-15 浏览次数: 157

Zuyun He, Ran Zhao, Xiaofei Chen, Huijun Chen, Yunmin Zhu, Huimin Su, Shengxi Huang, Jianming Xue, Junfeng Dai, Shuang Cheng, Meilin Liu, Xinwei Wang,* and Yan Chen*, Defect Engineering in Single-Layer MoS2 Using Heavy Ion Irradiation, ACS Applied Materials & Interfaces, (2018) DOI:10.1021/acsami.8b17145