Scientific Research Team

Research Team

Person in Charge

Team Members

Large-scale Software Development Methods and Applications

Song Hengjie

Peng Xinyi, Liu Fei, Zuo Baohe,JinLongcun, Liu Ziwen, Zhang Yang

Data Science and Intelligent Software

Yang Xiaowei

Huang Han, Liu Yanxia, Wu Qiuxia,Cheng Xingguo

Artificial Intelligence and Machine Learning

Tan Mingkui

Chen Jian, Du Qing, Wang Xiaohang, Wu Qingyao

Software Service Engineering and Cloud Computing

Wang Zhenyu

Liu Chong, Ying Weiqin, Yang Lei, Peng Shaowu, Tao Qian, Feng Yuxiang

Intelligent Software and robots

Cai Yi

Min Huaqing, Bi Sheng, Chen Junying, Zhu Jinhui, Wang Guohua

Big Data System and Cloud Computing

Li Dong

Chen Zelin, Fang Chong, Huang Xiaobing, Xu Yang, Zeng Bing

Software Construction Theory and Method

Xi Jianqing

Zhang Pingjian, Chen Hu, Huang Min, Tang Deyou, Chen Chunhua, Lin Liannan

TOP