Assoc. Prof. Li Hongqiang
date:2019-05-07 pageviews:172


Name: Li Hongqiang

Research direction: Modification of Polymeric Materials

Contact number: 87114628

E-mail: lihq@scut.edu.cn

Introduction:

Li Hongqiang, PhD, associate professor, master supervisor