Ph. D supervisors of Engineering Mechanics
time: 2015-07-29

Qiang Han 、LingFeng He 、XiaoQing Huang LiQun Tang PeiYan Huang 、XiaoHu Yao