The Management Committee of Guangzhou International Campus, SCUT

Chairperson: Dr. ZHANG Xichun  Prof. ZHANG Liqun

Vice-chairperson: Dr. TAO Shaojing   Dr. LI Zheng   Dr. LI Weiqing

Hot News